Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Implant Support B.V. handelend onder de naam Easier Dental Care

 1. Algemeen

1.1 Op alle prijsopgaven en verkopen door Implant Support B.V. (hierna: Implant Support) aan afnemers (hierna: de Koper) voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten van koop en verkoop zijn deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: de Algemene Verkoopvoorwaarden) van toepassing.

1.2 Correspondentie over de Algemene Verkoopvoorwaarden wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Implant Support behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.5 Indien Implant Support niet steeds strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Implant Support in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen.

1.6 Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal Implant Support een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.7 Een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is op verzoek bij Implant Support te verkrijgen.

2. Offertes, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle offertes van Implant Support zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Overeenkomsten tussen Implant Support en de Koper komen pas tot stand indien en voor zover orders zijn geaccepteerd door Implant Support. Het staat Implant Support vrij om orders te accepteren of te weigeren.

2.3 Opdrachten en acceptaties van orders door de Koper zijn onherroepelijk.

3.Offertes, opdrachten en overeenkomsten

3.1 De in de prijslijsten van Implant Support vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.2 De overeengekomen prijzen zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zijn exclusief btw.

4. Levering

4.1 Levering geschiedt alleen per verpakkingseenheid, zoals vermeld in de prijslijsten van Implant Support.

4.2 De door Implant Support aangegeven levertijden, de door Implant Support gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door Implant Support naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen, door welke oorzaak ook, geven geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst noch tot niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Aflevering geschiedt op een plaats in Nederland zoals bepaald in de offerte c.q. opdrachtbevestiging van Implant Support of op de wijze die door Implant Support schriftelijk is aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is de plaats van aflevering de vestiging van Implant Support in Nederland.

4.4 Verhindering of vertraging van de levering geeft de Koper geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. Implant Support is gerechtigd de levering of een gedeelte daarvan te annuleren indien daartoe aanleiding is als gevolg van omstandigheden, betreffende de vertraging of verhindering van de import, de ver- of bewerking of de verzending van de levering, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden,

4.5 Implant Support heeft het recht een levering op te schorten zolang de Koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.

5. Risico en eigendomsovergang

5.1 Het risico voor de door Implant Support te leveren zaken is voor de Koper vanaf het moment dat die zaken ais geleverd gelden als bedoeld in artikel 4.3

5.2 Alle door Implant Support geleverde zaken blijven eigendom van Implant Support tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Implant Support in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere danwel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

6. Betaling

6.1 De koopprijs dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overboeking op een door Implant Support aan te wijzen bankrekening.

6.2 Implant Support behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen.

6.3 De Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Koper niet op.

6.4 Indien de Koper enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Koper met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Implant Support op de Koper opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

6.5 Met ingang van de dag waarop de Koper in verzuim is, is hij aan Implant Support een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de Koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan Implant Support verder toekomende rechten op schadevergoeding.

6.6 Indien de Koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Implant Support het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

7. Garantie

7.1 Op producten geleverd door Implant Support zijn uitsluitend de volgende

garantiebepalingen van toepassing:

a. Implant Support garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van levering.

b. Implant Support neemt een claim onder de garantieregeling alleen in behandeling indien het product aan Implant Support is terugbezorgd (vergezeld van naam, adres, aankoopbewijs en omschrijving van het probleem) en de vervoerskosten zijn vooruitbetaald.

c. De Koper kan slechts aanspraak maken op de in dit artikel bedoelde indien het geleverde conform de gebruiksaanwijzing is gebruikt, daaraan geen enkele reparatie of wijziging door de Koper of personen voor wie de Koper aansprakelijk is of door derden heeft plaatsgevonden en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich buiten schuld van Implant Support voordoende factoren, zulks ter beoordeling van Implant Support.

d. In geval van een succesvol beroep op deze garantieregeling zal Implant Support in overleg met de Koper het ondeugdelijke materiaal vervangen of de Koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Koper verschuldigde prijs voor dat product, waarbij Implant Support in geen geval tot meer of andere schadevergoeding dan hierboven genoemd is gehouden. 

8. Klachten

8.1 Klachten met betrekking tof de staat, volledigheid of juistheid van het geleverde dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Implant Support te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Implant Support vervalt.

8.2 De Koper is niet gerechtigd betaling uit te stellen of te weigeren op grond van het feit dat de Koper een klacht bij Implant Support heeft ingediend.

9.Ruilen

9.1 In gevallen anders dan verband houdende met klachten als omschreven in artikel 8, kunnen geleverde goederen door de Koper worden omgeruild binnen 30 dagen na levering en alleen als deze in de originele onbeschadigde, ongeopende verpakking geretourneerd worden en indien de expiratiedatum niet is verstreken.

9.2 Berekende verzend- en administratiekosten zullen niet worden vergoed of gecrediteerd.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Implant Support in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken of verrichte diensten is beperkt tot het nakomen van de in artikel 7 omschreven garantie.

10.2 De aansprakelijkheid van Implant Support per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen in ieder geval ten alle tijden beperkt tot is tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten (product)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden nietten laste van verzekeraars komt.

10.3 Implant Support is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Implant Support of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Implant Support zelf is aansprakelijkheid van Implant Support voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

10.4 Implant Support is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de Koper of personen voor wie de Koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten door niet-gekwalificeerden zijn gebruikt.

10.5 leder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan bij Implant Support is gemeld.

10.6 De Koper vrijwaart Implant Support, haar werknemers en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Implant Support van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die welke de Koper toekomen jegens Implant Support.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen die tussen partijen bestaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, tenzij Implant Support aan een overige bevoegde rechter de voorkeur geeft.

11.2 Op deze Algemene Verkoopvaarwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen is Nederlands Recht van toepassing.

Implant Support B.V.

Dijkstraat 10

2675AX Honselersdijk

www.easierdentalcare.com

info@easierdentalcare.com

0174-752060